+ Rendi tingimused

 Hind


Rentimise päevane hind sõltub rendiperioodist. Mida pikemaks ajaks rentida, seda soodsam on hind.


Tagatisraha


Kõikide välja antavate toodetega kaasneb ka tagatisraha maksmine. Iga toote juures on summa eraldi välja toodud.


Paigaldus


Anname varustuse paigaldamiseks vajalikku tuge  ja soovi korral anname kaasa ka kasutusjuhendi.


  1. Lepingu pooled

1.1 Rendileandja: TravelAid OÜ, Narva Mnt 129-5,  Tartu 51008, telefon 56 910 109, 53 331 619

1.2 Rentnik kohustub edastama järgnevad andmed:

1.2.1. Nimi

1.2.2 Dokumendi number  (EV pass__, ID kaart__, juhiload__ )

1.2.3 Rentniku telefoni nr ja e-post.

 

  1. Rentniku kinnitused

2.1 Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:

2.2 Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud renditavate Seadmete omadustest, rendihinnakirjast, tehnilisest seisukorrast.

2.3 Rentnik on tutvunud Seadmete kasutamist puudutavate juhendite ja eeskirjade, sh ohutusnõuetega.

2.4 Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Seadmete kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele.

2.5 Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt renditavate Seadmete nõuetekohaseks kasutamiseks.

 

  1. Seadmete üleandmine ja tagastamine

3.1 Seade antakse rentniku kasutusse lepingu sõlmimisel Rendileandja poolt kokkulepitud kohas

3.2 Seade tuleb tagastada samasse Rendileandja poolt kokkulepitud kohta, kust seade rentnikule väljastati, kui käesoleva lepingu punktis 7.2 ei ole kokku lepitud teisiti.

3.3. Seade tuleb tagastada Rendileandja käesoleva lepingu punktis 7.2 kokkulepitud kohta.

3.4 Seadme vastuvõtmisel on rentnik koheselt kohustatud kontrollima seadmete seisukorda ja teatama rendileandjale viivitamatult kõigist temale teatavaks saanud puudustest ja pretensioonidest seoses seadmega.

3.5 Seade peab tagastamisel olema puhas ja samasuguses tehnilises seisukorras, millisena ta anti rentnikule rendiperioodi alguses.

3.6 Juhul kui seade tagastatakse määrdunult on rendileandjal õigus nõuda rentnikult sisse seadme

puhastamise kulud.

3.7 Kui Rendileandja tuvastab Seadme tagastamisel või selle järgselt Seadme kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Seadme uushanke hinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Rentnikult Seadme parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.

 

  1. Arveldamine

4.1. Tasumine toimub vastavalt hinnakirjale, enne rendiperioodi algust.

4.2 Rentnik peab enne rendiperioodi lisaks rendihinnale tasuma tagatisraha, mis tagastatakse talle rendiperioodi lõpul juhul, kui seade tagastatakse õigeaegselt, esialgses seisukorras. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt rentnikule intressi.

4.3 Juhul kui seade tagastatakse etteteatamata hiljem kui lepingus märgitud kuupäeval, arvestatakse leppetrahv vastavalt punktile 6.3 (leppetrahvi võib arvestada tagatisrahast maha).

4.4 Juhul kui tagastatud seade vajab remonti arvestatakse tagatisrahast maha seadme remondi maksumus.

4.5 Rendiperioodi eest tasutakse kokkulepitud summa enne kauba kätte andmist.

4.6 Rendipäevi arvestatakse täispäevades. Rendiperioodi alguseks loetakse seadme rentnikule üleandmise päeva. Rendiperioodi lõpuks loetakse seadme tagastamist rendileandjale.

 

  1. Poolte kohustused

5.1 Rentnik on kohustatud kasutama seadet sihtotstarbeliselt ja hoolitsema seadme eest heaperemehelikult.

5.2 Rentnik on rendiperioodil täies ulatuses vastutav seadme eest. Seadme detailide purunemisel või nende kadumisel on rentnik kohustatud rendileandjale hüvitama nende väärtuse. Seadme kadumisel, varastamisel või õnnetusjuhtumi tõttu purunemisel peab rentnik hüvitama rendileandjale seadme koguväärtuse, milline on märgitud lepingus (punkt 5).

5.3 Rentnik on kohustatud tagastama seadme lepingus märgitud rendiperioodi lõpukuupäeval. Kui rendiperiood mingil põhjusel pikeneb, siis peab rentnik sellest rendileandjat teavitama hiljemalt üks päev enne rendiperioodi lõppu. Rendiperioodi pikenemisest mitteteatamisel tuleb tasuda leppetrahv – iga ületatud rendipäeva eest topelttasu vastavalt hinnakirjale (arvestuse aluseks võetakse esimese rendipäeva hind).

5.4 Rendileandja on kohustatud tagama seadme üleandmise rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas,

samuti seadme vastavuse lepinguga kokkulepitud tingimustele.

 

6.Muud tingimused

6.1 Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

6.2 Seade tagastatakse Rendileandja poolt kokkulepitud kuupäeval kohta, kust seade rentnikule seade renditi.